بهترین تفریحات مجازی

۳,۵۰۰ تومان

🔷 بهترين تفريحات مجازی | بخش تجربه PDF :

🌟 1- ٢٠ پيشنهاد براي گردشگري رايگان

🌟 2- ٢٠ پيشنهاد براي بهترين كتاب ها

🌟 3- ٢٠ پيشنهاد براي بهترين كلاس هاي آنلاين

🌟 4- ٢٠ پيشنهاد خوب براي تفريحات مجازي در منزل

دسته:

بهترین تفریحات مجازی | خوشٔبختانه در سالهای اخیر دورهها و گنجینٔههای تراز اول آموزشی رایگان در هر زمینهای که علاقه داشته ‎باشیم از طریق اینترنت در دسترس همه ما قرار گرفتهاند ٔ) از دروس آموزشی همه رشتههای دانشگاهی تا هنرها و مهارتهای شغلی و زندگی (. برای مثال، اگر فرصت کردید در این چند سایت 👇پرسه کوتاهی بزنید.

تقریبا در هر زمینهای که علاقه داشته باشید بهترین کلاسها توسط بهترین اساتید جهان و با کیفیتترین مواد آموزشی ) از جمله ویدیو و فایل صوتی ( در اختیار شماست. شخصا چند سالیاست که حین ورزش و در رفت و آمدها ویدیوهای دهها کورس این سایتها را دنبال کردهام و به تجربه میگویم از هر کلاس حضوری که در دانشگاه تهران رفتم برایم مفیدتر بودهاند و بعضا حتی از کلاسهای حضوریای که در دانشگاههای آ کسفورد، پرینستون و هاروارد گذراندم کمبهرهتر نبودند.

گاهی فکر میکنم وقتی این کلاسهای تراز اولٔ رایگان در دسترس ما اند، دیگر حتی بعضا لزومی به ثبت نام در دانشگاه و هزینه یا مهاجرت برای آن نیسٔت و هر چند ماهیکبار میشود به اندازه یک فوقلیسانس پرهزینه در هر زمینهای که دوست داریم آموخت.