همه چیز درباره طالع بینی چینی

۳۳,۰۰۰ تومان

🔷 همه چيز درباره طالع بينی چينی | بخش متافیزیک PDF :

🌟 1- طالع بيني چيني و رمز و رازها

🌟 2- طالع بيني هر شخص به روش چيني

🌟 3- راهکار ها

همه چیز درباره طالع بینی چینی | پدری جدی و خشک اما مھربان و دلسوز، او مقام را به ثروت ترجیح می دھد.

مرد متولد دی دیواری به ظاھر غیر قابل عبور به دور خود می کشد، او در عین حال تا حدی خشن و بسیار مصمم است. اگر چه در بدو امرچنین به نظر می رسد که خواھان دوری جستن از دیگران و عزلت گزینی است، اما نه تنھا در حقیقت این چنین نیست، بلکه اگر خوب دقت کنید، می بینید که بسیار ھم جاه طلب و شھرت پرست است .

یک چنین دو گانگی در امور عشقی او نیز به چشم می خورد، به این ترتیب که با وجود آنکه سخت رویایی می باشد، سیاره زحل، یعنی جرم سلوی که حاکم بر کردار و رفتار او است، مانند یک ترمز قوی جلوی ابراز احساسات وی را می گیرد. این سیاره به طور مداوم از او می خواھد که موجودی آرام، اھل عمل و جدی باشد .

این اعمال نقوذ که در واقع مغایر با خصوصیات ذاتی اوست، گاھی اوقات منجر به سر زدن کارھایی از او می شود که موجب تعجب اطرافیانش می گردد