یادگیری آسان طالع بینی چینی

۲۰,۵۰۰ تومان

🔷 يادگيري آسان طالع بينی چينی | بخش متافیزیک PDF :

🌟 1- چگونه ميتوانم طالع بيني چيني انجام دهم؟

🌟 2- آموزش طالع بيني چيني

یادگیری آسان طالع بینی چینی | خوب حالا که تصمیم گرفته اید بله را بگویید، لابد می خواھید بدانید که او به عنوان یک پدر چه جور آدمی است. قلب او، در این مورد، بر غم مرد بودنش، مادرانه است .

حقیقت این است که طبیعت مراقبت کننده، ملایم، دلسوز، و درک کننده اش وی را پدر بسیار خوبی می کند. صبر و تحملش در مقابل بچه ھا نامحدود است و در صورت لزوم می تواند پا به پای ایشان انواع بازی ھا را انجام دھد.

او در روز تولد بچه اش کلاه کاغذی به سر می گذارد و کاری می کند که به ھمه خوش بگذرد . اصولا رفتارش با کودکان چنان است که تمام دوستان و آشنایان بچه ھایش نیز او را دوست خواھند داشت زیرا می تواند ساعت ھای متوالی با ایشان بازی و گفت و گو کند. پدر متولد تیر به پسرش افتخار کند و دخترش را شدیدا تحت حمایت خودنگاه می دارد.

وقتی این بچه ھا خیلی کوچک ھستند، شما گاھی این توھم برایتان به وجود می آید که نکند او مادر بچه ھست نه شما؟ می گویند گل بی خار وجود ندارد، پدر به این خوبی بی عیب نیست، مثلا او دلش می خواھد که بچه ھایش تا ابد به وی متکی باشند و به این جھت وقتی اولین آثار استقلال طلبی را در بچه ھا مشاھده می کند، فورا حالت تھاجمی به خود می گیرد و ت مدتی حاضر نمی شود که به حقیقت تن در بدھد .