تکنیک تضمینی موفقیت

۱۱,۵۰۰ تومان

🔷 تکنیک موفقیت | اصول و تكنيک های تضمينی موفقيت | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- اساس موفقيت چيست ؟

🌟 2- چگونه به موفقيت برسيم ؟

🌟 3- چگونه موفقيت را حفظ كنيم

برای تک تک آن ها دلیل اینکه چرا می خواهید ) و یا شاید چرا نمی خواهید ( آن ها را انجام دهید را بنویسید و بعد بگوئید آن کار چه فوریتی دارد اگر باید همین حالا و در اولین فرصت انجام دهید ، عددبالابهآنبدهیدمثلا ۹، ۸ً و یاحتی۱۰ و اگر عجله ای در انجام آن نیست عدد ۴ ، ۳ و یا ۵ بدهید.

وقتی ستون فوریت را تکمیل کردید نوبت ستون اهمیت است ، در این ستون اگر آن کار آن قدر مهم است که باید شما به هر قیمتی آن را انجام دهید و تأثیر زیادی در زندگی و یا کار شما دارد عدد ۸ ، ۹ و یا ۱۰ را وارد کنید و برعکس اگر کاریست مثل پرداخت قبض تلفن که اهمیت آن ۱ یا ۲ است، آن را هم وارد کنید

و حالا نوبت حالا وقت آن است که به سراغ تمام کارهای ستون اصلی است باید اولویت هر کار نیمه کاره را بیان کنیم. خب، چطور ؟ اولویت در حقیقت » نظم ترتیب انجام کارهاست « این که چه کاری را قبل از چه کارهای دیگری انجام دهیم بر اساس اولویت آن تعیین می شود.