روش های کسب درآمد از ایده های معمولی

۱۰,۵۰۰ تومان

🔷 کسب درآمد از ایده | كسب درآمد از ايده های معمولی | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- اصول ايده پردازی

🌟 2- كسب درآمد

🌟 3- نتيجه گيري

همه ما از نیروی درونی واستعداد های برخوردار هستیم که میتوانیم برای اچتماع ارزش آفرینی کنیم دوست خوبم هر چیزی که روی این دنیا میبینی از فکر انسان بیرون آمده است و قبل از اینکه وسیله ساخته بشود یا چیزی اختراع بشود در ذهن انسان بوده و اگر میخواهی ثروتمند

شوی ۹۹ درصد روی فکر وذهنت باید کار کنی و ۱درصد عمل هرچه تو اذهنت بپرسی ذهن به شما جواب میدهد خداوند در قر آن میگوید یک لحضه فکر کردن برابر ۷۰سال عبادت است و هر سوالی از ذهنت بپرسی جواب آن را میگیری و ایده های به ذهنت میرسه که تو را ثروتمند میکند مارک فیشر می گوید تنها کسانی میتوانند کارهای بزرگ انجام دهند که به قدرت ذهن ایمان دارند.