چهار راه پولسازی

۲۱,۵۰۰ تومان

🔷 چهار راه پولسازی | روش اصولی چهار راه پولسازی | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- توانايي هاي خود را بشناس

🌟 2- اساس چهار راه پولسازي

آیا شما از نظر مالی در وضعیت خوب و آرامی به سـر مـیبریـد؟

جدول گردشی پول برای شما طراحی شده است. اگـر مـیخواهیـد آینده خود را در زمان حال کنترل کنید باید بـا تمـامی اجـزای ایـن جدول آشنا شوید و حرکـت از یـک بخـش بـه بخـش دیگـر را یـاد بگیرید.

این جدول دارای چهار خانه یا ربع میباشد که چهار گـروه از افراد را در خود جای میدهد

  • کارمندان و کارگران
  • کارفرمایان
  • تاجران یا صاحبان تجارت.
  • سرمایه داران و سرمایه گذاران