چگونه پول در بیاوریم ؟

۱۷,۵۰۰ تومان

🔷 چگونه پول در بياوريم ؟ روش اصولی پول در آوردن | بخش انگیزشی PDF :

🌟 1- اهداف مورد نظر

🌟 2- چگونه يك خانم يا آقاي موفق باشيم

🌟 3- چگونه پول در بياوريم ؟

زندگی در خانه ی اجارهای، حساب بـانکی خـالی، ماشـین قـدیمی و خراب و آرزوهای بر باد رفته هر کدام دلایل خوبی برای آزار دادن روح و جسم ما بودند.

پس از مدتی یکی از دوستانم از وضـعیت مـا بـاخبر شـد و بـه مـا پیشنهاد داد که در یک اتـاق در زیـرزمین خانـهی او زنـدگی کنـیم. تقریباً به مدت ۹ ماه در آنجا زندگی کردیم.

هنگامی که دیگر اعضای خانواده و دوستان از وضعیت بد ما آگـاه شدند، همگی از ما سؤالی را پرسیدند کـه مـن ایـن فـصل را بـا آن آغاز کردم. »چرا شما به دنبال کار نیستید؟« روزهای اول ما تلاش میکردیم که برای آنهـا توضـیح دهـیم کـه چرا بیکار هـستیم و بـه شـکلی آنهـا را قـانع کنـیم.

امـا احـساس میکردیم که دلایلمان کافی و یا قابل قبول نیستند. به خاطر رهایی از آن شـرایط تـصمیم گـرفتیم خـود را بـه کـاری مشغول کنیم.