شناسایی هورمون های گیاهان

۳,۵۰۰ تومان

🔷 هورمون گیاهان | شناسايي هورمون های گياهان | بخش گیاهان PDF :

🌟 1- تنظيم كننده هاي رشد گياه

🌟 2- توضيحات هورمون هاي گياهان

در گیاهــان مفهــوم هورمــون هــای رشــد بــه قــدمت ۱۷۵۸زمــانی کــه متخصصــین باغبــانی DOhanel dvmonceav متوجـه تشـکیل ریشـه هـا از تـورم بافـت هـا در بـالای منطقـه حلقـه بـرداری شـده برمـی گـردد و نتیجـه گرفـت کـه ریشـه زایـی ناشـی از حرکـت نزولـی شـیره بود،کـه متخصصـین فیزیولوژیسـت گیـاهی قـرن ۲۰ آنرا به عنوان ارتباط رشدی در حضور هورمون تشکیل دهنده ریشه در شیره تفسیر کرده اند.

از نظـر تـاریخی بـه نظـر مـی رسـد ایـن مفهـوم نسـبت بـه اصـل ترشـحات درونـی بافـت هـای حیوانـات بـه وسـیله DOhanel dvmonceav درسـال ۱۷۷۰ زودتـر کشـف شـده اسـتو منجـر بـه توسـعه دانـش نظـاممنـدی بـعنـوان Endo crinology شـود کـه کاربردهـای زیـادی بـرای افـزایش رفـاه بشـر بـه همـراه داشـت . اما در گیاهان این مفهوم تا اخیرا ارزش محدود شده ای داشت