کتاب آفات و بیماری ها

۱۵,۵۰۰ تومان

⬅️ فهرست :
🌟 مقدمه ” کتاب آفات و بیماری ها ”
🌟 1. فهرست مندرجات
🌟 2. اسامی آفت ها و‌مشخصات آن ها

با روند افزایش جمعیت جهان و کشورمان و نیز محدودیت منابع موجود در بخش کشاورزی و نیاز به افزایش تولید محصولات کشـاورزی، انجـام مبـارزه منطقی و اصولی در قالب مدیریت تلفیقی آفات (IPM) ضروری میباشد.

استراتژی مدیریت آفات IPM ، بر جلوگیری یـا مهـار دراز مـدت آفـات بـا حداقل اثرات برسلامتی انسان، محیط زیست و موجودات غیرهدف تکیه میکند.

روشهای ترجیحی کنترل آفات شامل کنترل بیولوژیکی با اسـتفاده از عوامل موجود در طبیعت، استفادهی تناوبی ازگونهها یا ارقام گیاهی مقاوم به آفات، انتخاب آفتکشهایی با حداقل سمیت برای انسان یا موجودات غیـر هدف، انتخاب عملیات هرس، کوددهی یا آبیاری که منجر به کاهش مشکل آفات شود، تغییر گیاه میزبان برای جلوگیری از گسـترش آفـت اسـت.

ایـن روش مدیریتی بر پایهی علوم و تولید محصولات و حفظ منابع است که از تمام روشهای مناسب همانند دشمنان طبیعـی، گیاهـان مقـاوم بـه آفـات، مدیریت زراعی و آفتکشها در روشهای تولید محصولات برای پیشبینی و جلوگیری از رسیدن آفات به سطح زیان اقتصادی استفاده مـیشـود.

ایـن رویکرد پایدار، بر کنترل آفات بوسیلهی تلفیق ابزارهای بیولوژیکی، زراعی، فیزیکی و شیمیایی در مسیری که مخاطرات اقتصادی، بهداشتی و زیسـت محیطی را به حداقل برساند توجه بسیاری دارد.