آداب معاشرت با معلولین

۱۳,۰۰۰ تومان

⬅️ فهرست :
🌟 مقدمه ” آداب معاشرت با معلولین ”
🌟 توصیه های مهم !!
🌟 نحوه استفاده از کلمات صحیح در گفتار با معلولین عزیز
🌟 نحوه گفتن موضوعات مهم به راحتی ؟
🌟 آموزش گفتن نقاط مثبت عزیزان معلول !!


⬅️ سوالات پاسخ داده شده :
🔹 من در خانوادم یک معلول دارم چطور باهاش ارتباط صمیمی برقرار کنم ؟
🔸 چطور میتونم اعتماد به نفس بدم به عزیزی که معلول هست ؟
🔹 من نمیتونم درست ارتباط برقرار کنم چیکار کنم ؟
🔸 چطور من میتونم عزت نفس معلولی که دارم بالا ببرم ؟
🔹 چگونه میتونم سریع موضوع مهمی انتقال بدم ؟
🔸 چیجوری میتونم ارتباطم حفظ کنم ؟

ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻲ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  به ﻧﻈﺮ میﺮﺳﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر افراد با معلولیت در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دوران ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺎز ﻣﻲ‌ﮔﺮدد.

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺨﻦ‌ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ افراد دارای معلولیت اﻋﻢ از ﻛﺸﺘﻦ، ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﺮدن، ﺗﺮﺣﻢ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ وﻳﮋه و ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪه‌اﺳﺖ.

از این رو باید در مورد نحوه ارتباط با افراد دارای معلولیت آموزش‌هایی در سطح جامعه برای افراد عام جامعه و بالاخص افرادی که تعامل مداومی با این عزیزان دارند در نظر گرفته شود.