تکنیک های غلبه بر افسردگی

۱۷,۵۰۰ تومان

🔷 غلبه بر افسردگی | تكنيک های غلبه بر افسردگی | بخش روانشناسی PDF :

🌟 1- افسردگي چيست ؟

🌟 2- چگونه ميتوان بر افسردگي غلبه كرد

🌟 3- راه هاي درماني

🌟 4- نمونه هاي مداوا شده

ضد افسردگیها در موارد افسردگی تک قطبی حاد تا ۸۰% مؤثر میباشند. روان درمانی شناختی رفتاری و روان درمـانی بـین فـردی دو نـوع اصـلی از روان درمانیهایی میباشند کـه بـرای معالجـه افسـردگی بـه صـورت تجربـی مطالعـه شدهاند.

این روان درمانیها به نظر میرسند که مانند ضدافسردگیها در اولین یا دومین اپیزود از
بیمـاری افسـردگی تـک قطبـی در حـد یکسـان مـؤثر هسـتند؛ در اپیزودهـای بعـدی، ضدافسردگیها تقریباً همیشه مورد نیاز هستند، گرچه منافعی توسط روان درمـانی ارائـه میگردد.

درمان دارویی ضدافسردگی حاد باید متمرکز بـر دوره آزمایشـی بـالینی متعـدد کامـل و مناسب داروهای ضدافسردگی از طبقات گوناگون باشد.

هدف از درمان ضدافسردگی اساساً پاسخ به درمان میباشد، اما در طولانی مـدت، بهبـود نسبی بیماری است.