دعای رفع زانو درد

۱۲,۵۰۰ تومان

🔷 دعای رفع زانو درد | بخش مذهبی PDF :

🌟 1- حديث امامان

🌟 2- دعاي رفع زانو درد

دسته:

دعای رفع زانو درد | اهمیت دعا درمانی امام صادق ع فرمودند: ملتزم به دعا باشید چرا که درمان هر دردیست، زمانی که دعا میکنی چنان دعا کن که حاجتت را حاضر ببینی

ابی حمزه میگوید دچار زانو درد شدم و از دردم به امام صادق شکایتکردم حضرت فرمودند وقتی نماز میخوانی بگو………