درمان افسردگی دو قطبی

۱۲,۵۰۰ تومان

🔷 افسردگی دو قطبی | نحوه درمان افسردگي دو قطبی | بخش درمانی PDF :

🌟 1- داروها و تداخلات دارويي

🌟 2- نمونه هاي باليني

🌟 3- درمان افسردگي دو قطبي

درمان های ترکیبی

ترکیبهای خاصی که برای افسردگی مقاوم مفید میباشند و در این زمینه مطالعه شدهاند در بخشهای زیر فهرست شده است.

مهار کنندههای بازجذب سروتونین و ضدافسردگیهای سه حلقهای شش مطالعه در این زمینه اجرا شده است و بیشتر آنهـا مطالعـات کنتـرل نشـده بودهاند و تنها یک مطالعه تصادفی بود.

این مطالعات به طور کلی از منـافع و مزایـای ترکیب حمایت میکند، اگرچه یک مطالعه تصادفی زمانی که به سـادگی بـا افـزایش مقدار مصرف SRI مقایسه گردید ) flouxetine در آن مورد( منافعی با ایـن ترکیـب دیده نشد.