زوج درمانی هیجان انگیز

۷,۵۰۰ تومان

🔷 زوج درمانی هیجان انگیز | فهرست PDF :
🌟 1- مقدمه
🌟 2- اصول نظریه دلبستگی
🌟 3- نکاتی که باید رعایت کرد

زوج درمانی هیجان مدار در اوایل دهه ۱۹۸۰ در پاسخ به فقدان مداخلات زوج فعال و کارآمد توسط سوزان جانسون و لزلی گرینبرگ مطرح شد. این فقدان بیشتر در حوزه انسانگرایی احساس می شد

چراکه آن روزها مداخلات رفتاری عنصر غالب درمانی به شمار می رفت. از این جهت رویکرد را هیجان مدار نامگذاری کردند

که بر نقش کلیدی و اهمیت حیاتی هیجان و محاورات برخاسته از هیجانات، در سازماندهی الگوهای تعاملی تاکید شود.

به باور بانیان این رویکرد، سهم هیجانات در ایجاد تجارب مهمی که زوجها در روابط صمیمانه دارند به شدت مورد بی توجهی قرار گرفته است.

فرضیه دیگر درمان هیجان مدار این است که هیجانات نه فقط عاملی اساسی در ایجاد تعارضات زناشویی ، که عنصری قدرتمند و غالبا ضروری برای ایجاد تغییر در روابط ناکارساز نیز بشمار می روند.

تا آن زمان هرگز در ادبیات زوج درمانی، نیاز به تمرکز بر هیجان و نیرویی که این مقوله در خلق تغییرات مثبت ارتباطی دارد با این جدیت برخورد نشده بود.

جانسون در انتقاد به غفلتی که همواره در این راستا وجود داشته است، زوج درمانی را به هیجان هراسی محکوم کرده است

او معتقد است به استثنای موارد بسیار معدود ، درمانگران هیجان را پیکره پیچیده و ثانویه در نظر داشته اند که خاستگاه اصلی اش گاهی شناخت قلمداد شده است وگاه رفتار اگر هم چنین نبوده هیجان نیرویی اخلالگر در امر درمان زوجها و یا عاملی بلوکه کننده تغییر در نظر گرفته می شده است.

آشکار است که چنین ادراکاتی هرگز از ارزندگی نقشی که هیجانات در بازسازی روابط زناشویی دارند نکاسته و سرانجام متخصصین هیجان مدار را به گمانه زنی در این راستا هدایت کرده که شناخت و رفتارهای کارساز، پس آیند مدیریت بر هیجانها هستند نه خاستگاه آن. یافته های دهه اخیر گواهی مسلم بر صحت

این ادعاست