مراکز تست رایگان کرونا

۰ تومان

کرونا با دیگر بیماری ها متفاوت است و مراکز آزمایش های آن نیز باید مخصوص و جداگانه باشد

به دلیل سرایت سریع این ویروس از شخصی به شخص دیگر مراکزی برای درمان آن در نظر گرفته شده است که در این مقاله اسامی آن ها نوشته شده است